You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Formteknik vid tunnelkonstruktion

VARIOKIT tunnelvagn med hydrualisk lyft/sänkenhet och flyttning med tunglasthjul

Tunnelkonstruktion är en snabbt växande marknad över hela världen. Denna utveckling beror på den kraftiga ökningen av privatbilismen och den exceptionellt stora expansionen inom transportindustrin, som vill nå jordens alla hörn så snabbt som möjligt.

Att vägnätet byggs ut blir allt viktigare. En blick i statistiken för tunnelkonstruktion fr o m 1960-talet visar tydligt, hur den uppåtgående kurvan för tunnelbygge sker parallellt med trafikökningen under den här tiden. Kravet att vägsträckorna ska spara tid och pengar, vara trafiksäkra och vittgående fria från hinder, när vägnätet byggs ut är ett direkt svar på det konstanta ropet på ”mer, snabbare, längre bort”.

VARIOKIT Konstruktionskoncept för tunnlar och anläggningslösningar med funktionella systemkomponenter

Ökat tempo, decentralisering och omplacering

Principen för trafikplanering idag, är att trafikanterna ska komma från A till B på kortast möjliga tid, säkrast möjliga sätt och utan störningar alls. Detta gäller för såväl glesbygd som för hårt trafikerade städer och storstadsregioner. Fokus i trafikflödet ligger på de transnationella långdistanstransporterna, för att de internationella ekonomiska storregionerna ska sammanlänkas.

Med detta sagt, är tunnlar och broar kärnpunkter i trafiknätet. Med dem övervinner man berg och vattendrag, gör transportsträckan kortare, undviker omvägar, nivellerar höjdskillnader och eliminerar korsningar och överfarter. På samma gång skyddar tunnlarna människa och natur från trafiklarm och skadliga utsläpp.

PERI: Specialisten med blick för helheten

Parallellt med utvecklingen inom tunnelbyggnationen har specialister etablerat sig på alla planerings- och utförandenivåer. Med praktiskt utförda konstruktionsmetoder och ett stort nätverk för information och organisation har det blivit möjligt att klara sådana gigantiska projekt.

Geologer, geodetiker, specialister på mark- och anläggningsarbete och vägbygge, organisations- och betongtekniker och planerare för trafiksäkerhet, underhåll och fortlöpande tillsyn utgör som regel planeringsgruppen för tunnelkonstruktionerna. Redan denna uppräkning förmedlar ett första intryck av den höga komplexiteten i projekten. Bland dessa experter har företaget PERI med sina form- och ställningssystem vunnit internationellt anseende som en tillförlitlig partner. Och detta över hela linjen – från planeringsprocessen till färdigställande.

SCS Klättersystem

Principer och mål för tunnelkonstruktion

Byggmaterialet betong har gjort en grundläggande definition av systematiska metoder vid tunnelkonstruktion möjlig. Och i dess följd en alltmer utvecklad metodik att nalkas byggprojekt av detta slag med standardiserade system och därvid utföra planering, koncept och genomförande konsekvent efter ekonomiska principer.

Samtidigt som denna utveckling ägt rum, har rangordningen ändrats avsevärt. I tillverkningsprocessen förr var formar och ställningar nödvändiga hjälpmedel, som kunde skaffas fram efter godtycke. Nu när de förvandlats till system, har de mer och mer blivit produktions- och organisationsverktyg. Idag är det det smarta samspelet mellan dessa flexibla och användbara system, som garanterar ett bra resultat på alla arbetsplatser för tunnelprojekt.